Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Jørn Ditlev Eriksen

Jørn Ditlev Klinte Eriksen

Jørn Eriksen

Jeg er medejer af Psykovision, og arbejder på fuld tid i PsykoVision med individuelle skræddersyede recovery-forløb, som konsulent , som kursusarrangør og som foredragsholder. 

Hele min erhvervsaktive karriere har jeg arbejdet med mennesker med psykiske problemer indenfor områder som socialpsykiatri, distriktspsykiatri, psykoterapi, alkoholmisbrug og ungdomspsykiatri.

Oprindeligt er jeg uddannet sygeplejerske. Efterfølgende har jeg taget en diplomuddannelse i ledelse og en erhvervs-diplomuddannelse i Human Resource Development.

Efter at have arbejdet mange år i behandlingspsykiatrien, blev jeg omkring år 2000 opmærksom på, at meget af det jeg havde lært om psykiatri var forkert, da undersøgelser viste, at de fleste mennesker kommer sig fra svære sindslidelser som skizofreni.
Siden denne erkendelse har jeg arbejdet på at sprede denne viden om recovery ud i Danmark , arbejdet på at få udviklet arbejdsmetoder der kan understøtte menneskelig opblomstring, og udviklet nye ideer til hvordan man kan organisere psykiatriske tilbud, så de understøtter menneskers recovery-processer.
Da der var mangelfuld viden og erfaring med recovery-orienteret arbejde i Danmark i år 2000, så har jeg igennem årene opbygget et stort internationalt netværk, som jeg har lært og er blevet inspireret af. Jeg er derfor i dag i besiddelse af en stor faglig værktøjskasse med gode og effektive redskaber i forhold til hvordan man kan understøtte individuelle recovery-processer, og hvordan man kan udvikle recovery-orienterede organisationer.

Mange af de faglige redskaber har jeg lært af andre, men jeg har også i mit arbejde som forstander på de socialpsykiatriske tilbud under Slotsvænget, bygget videre på andres viden, og udviklet nye faglige og organisatoriske tilgange og metoder. Hvilket har betydet, at Slotsvængets under min ledelse, for mange blev et referencepunkt i forhold til en recovery-orienteret praksis.
På Slotsvænget var vi f.eks. pionerer i forhold til at udvikle fælles læringsprocesser for medarbejdere og brugere, og i forhold til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund som en integreret del af personalegruppen. Jeg har skrevet et afsnit om dette i bogen "Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse". Vi var også nyskabdende i forhold til at organisere arbejdspladsen ud fra borgernes perspektiv, således at borgerne via en netværksorganisering kunne samarbejde med de medarbejdere de ønskede, hvor der blev arbejdet med reflekterende processer i beboernes relationscirkler og hvor medarbejderne blev frigjort fra bureaukratiske strukturer.

Dette har betød, at der var stor politisk opmærksomhed på Slotsvængets arbejde, og at Slotsvænget fik besøg af folketingspolitkere fra mange politiske partier, af socialministeren og af paragraf 71-udvalget. Denne politiske opmærksomhed har også betydet, at jeg har lavet oplæg på politiske høringer på Christiansborg, jeg har vejledt folketingspolitikere, og f.eks. hjulpet socialministeren og paragraf 71-udvalget med studieture til mine samarbejdpartnere i Trieste i Italien.

Øzlem cekic


Det var i perioden fra 2003 - 2015, at jeg var forstander for de socialpsykiatriske tilbud der hørte til under Slotsvænget. På Slotsvænget bor der 32 sindslidende. Slotsvænget støtter derudover sindslidende i egen bolig, der er et kommunalt akuttilbud og et beskæftigelsestilbud. På Slotsvænget lykkedes det, at udvikle et traditionelt botilbud til en specialiseret enhed, hvor der blev arbejdet med recoveryprocesser, stemmehøring m.m. Vi udviklede planlægningsværktøjet Styr Livet, som tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og drømme.

Andre af mine aktiviteter:

Jeg var formand og næstformand for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker igennem 8 år.

Jeg er som den første dansker blevet inviteret med i det internationale netværk International Mental Health Collaborating Network (Whole Life - Whole System). Jeg sidder i deres internationale bestyrelse, og arbejder for som specialkonsulent for netværket i forhold til udvikling af recovery-orienterede tilbud, der er organiseret ud fra et brugerperspektiv. Dette netværk består af mennesker og organisationer der har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med recovery-orienterede tilbud.

Jeg var initiativtager til oprettelsen af Stemmehørernetværket i Danmark, og sad i bestyrelsen siden stiftelsen og indtil 2015.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Det internationale stemmehørernetværk Intervoice lige siden stiftelsen.

Jeg var med i initiativgruppen der stiftede Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Jeg var igennem 6 år fast klummeskribent i fagbladet Sygeplejersken, og har løbende skrevet artikler til fagblade og aviser. Læs klummerne

Jeg har igennem mange år været foredragsholder og debattør i ind- og udland. Jeg underviser bl.a. indenfor emnerne:

Organisering og strukturering af recoveryorienteret tilbud ud fra et brugerperspektiv 
Recovery i praksis
Stemmehøring og paranoia
Den nye professionelle rolle - et opgør med ekspertperspektivet
Medarbejdere med brugerbaggrund
Brugerinddragelse i praksis
Værdighed i ældreplejen - Hvordan kerneydelserne kan organiseres og udføres ud fra borgernes perspektiv og livshistorie.
 

Derudover arbejder jeg som konsulent for institutioner der ønsker at arbejde målrettet med recoveryprocesser.

 Jørn Eriksen recoveryJørn Eriksen TV avisen

Længsel efter nærhed.  En video af Socialstyrelsen hvor jeg fortæller om recovery-arbejdet på botilbuddet slotsvænget. Videoen tager 9 min.

Andres beskrivelse af Jørn Eriksen:

♦ Bodil Øster som er afdelingschef i Lyngby-Taarbæk kommune, var min tætteste samarbejdspartner da jeg var forstander på Slotsvænget.

"Jørn Eriksen er nok den jeg kender der er skarpest på recoveryperspektivet, og på hvad det indebærer af grundlæggende forståelser, viden, teori og konkret praksis. Jørn kan sætte sin viden i spil, uanset om man taler om hvordan man kan hjælpe en konkret person i en helt fastlåst situation; om man taler om hvad næste udviklingsskridt for en konkret praksis kan være; eller om man taler om nationale strategier eller besøger en frontlinjepraksis i England eller Trieste. Jeg er taknemmelig for alt det Jørn har lært mig om recovery og for at han til stadighed er blevet ved med at lære mig nye ting. Jørn vokser aldig fast på en enkelt ide, men bliver ved med at udvikle, nytænke og skubbe til hvad der er muligt."

♦ Eddie Göttsch, Centerleder i Center for Psykosocial Udvikling og Rusmiddelcenter Slagelse:

”Jørn er en af de absolut mest kompetente pionerer i Danmark i forhold til recovery-perspektivet. Han har her hos os i Slagelse formået at brænde afgørende igennem og bidrage styrkende til den faglige kurs med sine vigtige værdiorienterede budskaber og opmærksomheder, såvel på det helt praksisnære niveau som på det politiske niveau. Jørn repræsenterer konsekvent borgernes stemme og perspektiv og giver med sin store viden på området inspirerende og let tilgængelig indsigt, håb, sparring og ikke mindst nysgerrighed på mere.

Jørn har konkret i Slagelse bl.a. været arrangør af og faglig guide på en politisk studietur til London i november 2015. Denne inspirerende tur har dannet grundlag for en stærkt recoveryorienteret politisk vision, som siden har været både drivkraft, forpligtelse og pejlemærke for alle indsatser på det specialiserede voksenområde. Jørn har desuden holdt flere oplæg i socialpsykiatrien, ligesom han også har bidraget direkte og med helt praksisnær sparring til et fagligt turn-around på et stort bosted. Vi kan med Jørns inspiration og hjælp se, at borgerne blomstrer op, trives og udvikler sig i langt højere grad end tidligere.

Jeg kan derfor kun på det varmeste anbefale Jørn, både som menneske og som inspirator og sparringspartner i faglige udviklingsforløb."

♦ Johanna Soini. Tidligere beboer på Slotsvænget:

"Jørn har en fantastisk evne til at se mennesket fremfor diagnosen og ressourcerne fremfor begrænsningerne.
Det har betydet, at jeg ikke længere er skizofren men mig selv - et menneske på godt og ondt. Jeg bor ikke længere på et socialpsykiatrisk døgntilbud, men i min egen lejlighed for første gang nogensinde."

♦ Allette Kaaber. Medarbejder på Slotsvænget:

"For mig er du et guldæg, et guldæg, som åbnede et håb for at komme sig, værdighed i samarbejdet, mulighed for normalisering, inklusion og selvstændighed. Et guldæg som du ejer, fordi du altid er fuldstændig entydig i dine udmeldinger, ligegyldig hvor meget vi fordyber os eller, hvor vanskelig den faglige udfordring synes at være. Jeg er mange gange kommet til dig, når jeg ikke kunne finde det næste skridt, og jeg synes det var umuligt at finde en vej. Du kom med enkle, næsten selvindlysende svar, som var til at handle direkte på. "Hvad siger borgeren?". Jeg er dig dybt taknemmelig. Du indsamler viden og du øser generøst ud af din viden til alle; til personale og borgere på Slotsvænget, til kolleger i Danmark og udlandet. Du stoler på mennesker og vi vokser, kommer os eller bliver mere selvstændige, frie og indsigtsfulde. Og takken for det kan ikke overdrives fra min side."

♦ Christen F. F. Bisgaard. Leder af Malmøgade Aarhus kommune:

I forbindelse med etablering af et nyt §110 forsorgstilbud til unge 18 – 24 årige, havde jeg hyret Jørn Eriksen til at undervise os, så vi kunne blive klogere på, hvordan vi omsætter Recovery-tanker til vores fremtidige praksis.
Med udgangspunkt i evidensbaseret viden, konkret forskning og egne erfaringer, formåede Jørn, med sikker pædagogisk tæft, at udfordre os på vore individuelle forforståelser af, hvor Recovery tankegangen har sine muligheder og begrænsninger. I løbet af dagen fik vi større og større kollektiv forståelse af, hvordan Recovery kan være grundtonen i vores arbejde med de unge.
Jeg vil varmt anbefale Jørn som underviser eller sparringspartner, hvis man har behov for undervisning, inspiration eller måske blot vil have efterprøvet sine tanker om Recoverys muligheder og begrænsninger.

Marian Goldstein. Medarbejder på Slotsvænget:

"Som jeg ser det, og jeg har jo holdt lidt godt øje med, hvad der sådan er foregået på området rundtomkring i landet igennem de sidste mange år, er det jo i allerstørste grad din fortjeneste, at begreber som Recovery og Empowerment er blevet en fast del af sprogbruget, i hvert fald i "socialpsykiatrien", og at det er blevet mere "stuerent", at lytte til og respektere kriseramte menneskers egne ord. Det var dig, der har hentet internationale kapaciteter som Ron Coleman, Jacqui Dillon, Mike Smith og Rufus May, og mange, mange flere, til Danmark, og det var også dig, der, sammen med nogle andre, det ved jeg godt, men alligevel, har taget initiativ til Stemmehørernetværket i Danmark. Og så har du aldrig været bange for, at sige din mening og skabe debat i det offentlige rum. Uden alt det, du har gjort, er jeg sikker på, var vi stadigt i det mørke middelalder. Så,tak skal du have, stort, stort tak, for dit mod og din indsats i al almindelighed, og for at have været en leder, der har gjort mig kæmpestolt af at arbejde på Slotsvænget."

Susanne Larsen. Områdeleder hjemmeplejen, Slagelse kommune:

"Da du gjorde dit indtog i hjemmeplejen i Skælskør, gik der ikke mange minutter før jeg fik følelsen af, at du kunne bibringe medarbejderne og mig, en positiv udvikling i samarbejdet med borgerne.

Du lærte os hvordan vi griber opgaven an, i særdeleshed, når vi skulle etablere samarbejde med særligt udfordrende borgere. Du lærte os hvordan samspil med udfordrende borgere, borgere som er i store problemer, kan vendes positivt, ved at lytte til borgerens ønsker og behov. Være nysgerrig på hvem de er, hvilke udfordringer de har mødt i livet, hvad er opgaven og at være kreativ i opgaveløsningen. Til tider måtte vi udfordre rammen og gå utraditionelt til opgaven. "Mennesker kan ikke passe i kasser, men vi kan få kassen til at passe til mennesker".
Du lykkedes med dit menneskesyn og din vedholdende og utrættelige tilgang til opgaven, at “smitte" medarbejderne og mig med positivitet. Ved at gå forrest og vise vejen i praksis, hjalp du os til at få sat værdighed øverst på dagsordenen. Du lærte os at søge efter vejen til samarbejdet, tro på at det lykkes. Fokus på det der virker og gøre mere af det. Til glæde for borgeren, medarbejderne, mig og organisationen.

Tak for et super lærerigt samarbejde, jeg gentager det gerne.
Tak for dig og dit store engagement i den opgave du griber."