Tirsdag, 23 April 2019

Et recovery-forløb der virker

PsykoVision understøtter - med sin terapeutiske og praktiske tilgang - individuelle udviklingsprocesser hos mennesker med psykiske problemer vha. samtaler, undervisning, aktivering og relations-arbejde.

Der arbejdes ud fra et holistisk perspektiv, hvorfor alle de områder, der er vigtige for personens udvikling (recovery), inddrages.

Målet er, at personen kommer sig fra sin psykisk lidelse eller får de psykiske problemer så meget under kontrol, at han eller hun bliver i stand til at skabe sit eget "gode liv". Det kan bl.a. handle om uddannelse eller arbejde. Det kan også handle om at undgå en førtidspension eller at ’komme af’ med en førtidspension.

Målgruppen for PsykoVisions Recovery-tilbud omfatter mennesker med store psykiske vanskeligheder, som ønsker at overvinde de problemer, der er forbundet med deres psykiske symptomer og komme videre med deres liv.


Tilbuddet omfatter:

Individuelle udviklingssamtaler, som tager udgangspunkt i personens livshistorie. Der arbejdes med symptomforståelse og håndtering1, så symptomerne bliver forståelige, ikke så skræmmende og håndterbare (mestring). Vi arbejder med ’Person Centret Planlægning.’2

En ressourceperson (den professionelle) tilknyttes og vil være den person, der går vejen med borgeren. Han eller hun vil være der, når de praktiske omstændigheder ved livet skal klares; bolig, familie, økonomi, job og fritid. Omfanget af denne ordning vil i gennemsnit ligge på 2-4 ugentlige møder.

Der gives parvis supervision til den professionelle og til borgeren indenfor symptomhåndtering.

Supervision af de professionelle. Løbende fokus på at varetage ressourcepersonens faglige udvikling.

Undervisning: Der undervises flere gange årligt i recovery-fremmende tematikker. Undervisningen retter sig mod brugerne af tilbuddet samt deres hjælpere. Evt. de pårørende.

Viden er afgørende for at kunne præge egen udviklingsproces. Det styrker selvbestemmelses evnen og selvværdet, forhold som er centrale elementer i det at komme sig (jf. recovery-forskningen).

Undervisningen varetages af PsykoVision, og der vil blive trukket på vores store netværk af mennesker, der er beskæftiget med udviklingen af recovery, heriblandt forskere, praktikere og tidligere psykiatribrugere, der er kommet sig (recovery).

Borgere tilknyttet dette tilbud får også selv mulighed for at undervise med baggrund i egne erfaringer med positive forandrings- og mestringsprocesser.

Skype og e-mail sags-supervision v. behov. Vi har et udenlandsk netværk af professionelle personer indenfor behandling af fx selvskadende adfærd, stemmehøring, paranoia, psykoser, o.l., som vil blive inddraget i forløbene efter behov.

Mulighed for at deltage i en selvhjælpsgruppe En selvhjælpsgruppe består typisk af 3- 8 personer3.1 Udviklingssamtaler. En væsentlig bestanddel af det at komme sig handler om at få styr på sine symptomer, dvs. blive bedre til at takle dem. . Det gælder i forhold til alle symptomer. Som f.eks.: Selvskadende adfærd, paranoia, spiseforstyrrelser, depression, angst og stemmehøring.

Det vil eksempelvis være muligt for stemmehørere at arbejde med stemmer, så de får en større forståelse, bedre kontrol og mindre angst . Dette arbejde bygger på forskning af den hollandske psykiater Marius Romme og Sandra Escher Ph.d.

2 PCP - Person Centreret Planlægning er en procesorienteret tilgang, der hjælper mennesker med psykiske problemer med at forbedre evnen til at varetage deres eget liv og til at genvinde selvbestemmelsesretten (empowerment).

Der tages udgangspunkt i personen og dennes behov. Det gøres bl.a. ved at give den pågældende ansvaret for at definere retningen i sit liv, samt at arbejde med hvad der skal til, for at det lykkedes. (Dette står i modsætning til den praksis, der tilrette-lægger personens forløb ud fra det, som organisationen har at tilbyde). En af ambitionerne med dette samarbejde er at skabe større inklusion, så personen føler sig som et værdifuldt medlem af både lokalsamfund og samfundet som helhed.

Person Centreret Planlægning involverer udviklingen af en "værktøjskasse" af metoder og ressourcer, der sætter personen med psykiske problemer i stand til at vælge sin egen vej til lykke. Planlægningsredskabet PCP hjælper dem med at finde ud af, hvor de vil hen, og hvordan de bedst når frem.

3 Formålet med selvhjælpsgrupper:

Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke sig om egne oplevelser, erfaringer og behov.

Fremme den enkeltes bevidsthed og evne til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv.

Psykiatribrugere har ofte stort udbytte af at dele problemer, oplevelser, følelser o.l. med andre, der har lignende erfaringer.

Selvhjælpsgrupper giver "empowerment" - dvs. sætter personerne i stand til at tilbagetage initiativet og ansvaret for eget liv.

Selvhjælpsgrupper fremmer recovery.

 

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761